Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Οι δυο ατάκες του Θωμά: 1. «Εάν μη ίδω εν ταις χερσίν Αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείραν μου εις την πλευράν Αυτού, ου μή πιστεύσω!». 2. «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου!»

Ο Κύριος, δείχνει στο Θωμά τα τρυπημένα χέρια του!

Δεν υπάρχουν σχόλια: