Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

1. Σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη...Υπάρχει μόνο μια αναφορά, σε προσκύνηση εικόνας: Αυτής του Αντιχρίστου!.. 2. Την οποίαν προσκύνησαν αυτοί, που δεν ήσαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής! 3. Όπως μας αναφέρει στην Αποκάλυψη του, ο ευαγγελιστής Ιωάννης, η εικόνα του θηρίου, ήταν KAI… θαυματουργή!

ΣΧΟΛΙΟ -ΣΗΜΕΡΑ:
Ioannis Kyriakides
Σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη...
Υπάρχει μόνο μια αναφορά, σε προσκύνηση εικόνας: 
Αυτής του Αντιχρίστου!.. Την οποίαν προσκύνησαν αυτοί, που δεν ήσαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής! Όπως μας αναφέρει στην Αποκάλυψη του, ο ευαγγελιστής Ιωάννης, η εικόνα του θηρίου, ήταν... ΚΑΙ θαυματουργή!
https://www.facebook.com/groups/721265688083440/permalink/818855781657763/
Αποκάλυψη, 13: 1, 15.
1. ΚΑΙ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.
2. καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· –
3. καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου.
4. καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾿ αὐτοῦ;
8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.


11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.
12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.
13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.
14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.
15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Lena Parodia 
Σαν να λεμε οτι κανεις " ορθοδοξος " δεν θα παει στον παραδεισο;xairete.blogspot.gr
Χα, χα!
Lena Parodia 
Iντα εν που γελας;
xairete.blogspot.gr 

Δεν ξέρω πού θα πάει, αλλά τουλάχιστον εκεί θα εξακολουθεί να μπορεί και να μιλάει -τιμητικά και εξαιρέτως, σαν κανονικός άνθρωπος! 
Δεν θα είναι ανάπηρος, μουγκός με κομμένη τη γλώσσα του όπως όλοι οι άλλοι οι μη ορθόδοξοι! Διότι…
«Παναγία Δέσποινα και μήτηρ του Λυτρωτού…
Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων, την Εικόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθείσαν, υπό του Αποστόλου, Λουκά ιερωτάτου, την Οδηγήτριαν
.»!..
https://youtu.be/IT1dSrJAZys

https://www.facebook.com/groups/721265688083440/permalink/819051821638159/
https://youtu.be/IT1dSrJAZys?t=25

Δεν υπάρχουν σχόλια: