Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

Επιστολή του Μητροπολίτη Πειραιώς στον Μητροπολίτη Γόρτυνος:

Πειραιώς:"Ιδιοτελείς όσοι αντιδρούν στην Ομολογία Πίστεως κατά του Οικουμενισμού"Εν Πειραιεί τη 2α Οκτωβρίου 2009
Προς Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Κύριον κ. ΙΕΡΕΜΙΑΝ
Εις ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΝ

Σεβασμιώτατε Δέσποτα,

Έλαβον το κοινοποιηθέν ημίν, Υμέτερον Εγκύκλιον Γράμμα από 28/9/2009 προς τους Ιερείς και τις Ι. Μονές της καθ’ Υμάς Θεοσώστου Μητροπόλεως περί αναιρέσεως της Υμετέρας υπογραφής εις κυκλοφορηθέν κείμενον και φιλαδέλφως προάγομαι όπως υποβάλω τη Υμετέρα Σεβασμιότητι τας ταπεινάς μου σκέψεις επ’ αυτού.

Εν τη Αγιωτάτη καθ’ ημάς Αδιαιρέτω Αποστολική και Καθολική Εκκλησία Κεφαλή και Αλήθεια και Ζωή και Οδός και Γνώμων ορθοκρισίας δεν τυγχάνει ουδείς άνθρωπος αλλά Αυτός ο ζων Χριστός, ο εις τους αιώνας παρατεινόμενος.

Πάντες δε ημείς αδελφοί εσμέν, κατά τον Γραφικόν λόγον και κατά ταύτα ουδείς αποκλείεται του συμποσίου της πίστεως και του δείπνου του Αρνίου, εφ’ όσον τυγχάνει τιμιώτατον μέλος του Σώματος Αυτού. Δι’ ο, εν τη Θεολογία και τω πολιτεύματι της Εκκλησίας ουδέποτε εμφιλοχώρησε η ιεροκρατία της εκπεσούσης Ρώμης, αλλά αντιθέτως η ευταξία της ιεραρχικής δομής και η αλληλοπεριχώρησις των προσώπων.

Συνεπώς η παρουσίασις υπό αγρυπνούντων αδελφών, κειμένου ορθοδόξου αληθείας και ορθοδόξου προοπτικής, ως είναι η επιγραφομένη «Ομολογία Πίστεως κατά του Οικουμενισμού» (συγκρητιστικού) εις ουδέν κωλύει την εύρρυθμον λειτουργίαν του Εκκλησιαστικού βίου, αλλ’ αντιθέτως ενισχύει και ενδυναμώνει αυτόν και επομένως αι αιτιάσεις ενοχληθέντων αδελφών μελών του σώματος της Εκκλησίας, δυστυχώς αποβαίνουν ανεπέρειστοι και προσχηματικαί εκ σκοπιμότητος η ιδιοτελείας ορμώμεναι.

Και τούτο καταθέτομεν μετά λόγου γνώσεως αναδιφώντες mota mo το ειρημένον κείμενον.

Ατυχώς οι ενοχλούμενοι, στρεβλώνουν τα εν αυτώ διαλαμβανόμενα και πειρώνται όπως εμφανίσουν αυτό ως δήθεν αντιτασσόμενον εις τα Πανορθοδόξως συμφωνηθέντα και αποφασισθέντα περί της διεξαγωγής διαλόγων μετά της ετεροδοξίας. Εν τω κειμένω στηλιτεύεται όχι ασφαλώς η Πανορθόδοξος απόφασις περί διεξαγωγής διαλόγων μετά των υπό του βυθίου δράκοντος συλληθέντων συνανθρώπων, αλλά η κατά την διεξαγωγήν αυτών δια πράξεων η παραλείψεων απομείωσις της Ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας.

Κατακλείων αδελφικώς εύχομαι όπως ειρηνεύετε εν πάσι.


http://trelogiannis.blogspot.com/2009/10/blog-post_3390.html


ΣΧΕΤΙΚΑ:


Παρασκευή, 2 Οκτώβριος 2009


Βαρθολομαίος: εγκυμονεί…


Βαρθολομαίος:


«Η φερομένη «Ομολογίας Πίστεως» εγκυμονεί κίνδυνο δια την ενότητα της Εκκλησίας.»!!!..


Βαρθολομαίος: εγκυμονεί ???Τρίτη, 11 Αύγουστος 2009


Στο πλευρό των οικουμενιστών


Πέμπτη, 4 Ιούνιος 2009


Ομολογία πίστεως κατά του Οικουμενισμού


Πέμπτη, 4 Ιούνιος 2009


Την Ομολογία Πίστεως υπο­γράφουνΠέμπτη, 4 Ιούνιος 2009


Όλος ο θίασος, επί σκηνής!..1 σχόλιο:

P. MICHALOPOULOS είπε...

Αναπαύτηκε ο μητροπολίτης Γόρτυνος, Ιερεμίας Φούντας!

http://xairete.blogspot.com/2009/10/blog-post_1219.html