Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Ποια θέση είχε ο Χριστός -σαν έμβρυο, στη μήτρα της Παναγίας;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Κατά Λουκά ευαγγέλιο. Κεφάλαιο πρώτο: 
46. Καὶ εἶπε Μαριάμ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον 47. καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, 48. ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 49. ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 50. καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 51. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν· 52. καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 53. πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 54. ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέους, 55. καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. 
https://www.facebook.com/108675129150260/photos/a.177054152312357.39675.108675129150260/1728333637184393/?type=3&theater
ΔΙΑΒΑΖΩ:
Στην ευαγγελική περικοπή γίνεται λόγος για την συνάντηση της Παναγίας με την Ελισάβετ.  
Δύο έγκυες γυναίκες. O ιερός υμνογράφος υπενθυμίζει την συνάντηση αυτή: «Η Ελισάβετ συνέλαβε τόν Πρόδρομον τής χάριτος, η δέ Παρθένος τόν Κύριον τής δόξης, Ησπάσαντο αλλήλας αι μητέρες, καί τό βρέφος εσκίρτησεν». Η Παναγία θα γεννήσει τον Χριστό η δε Ελισάβετ τον Ιωάννη. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε την παρουσία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που μεταφέρει το χαρμόσυνο μήνυμα. Η Παναγία έμεινε έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου, άνευ συνεργίας ανδρός. Η Ελισάβετ με θαυματουργικό τρόπο έμεινε έγκυος με την συνεργία ανδρός. Ο Ζαχαρίας ήταν ιερεύς, που χρόνια είχαν αίτημα προς τον Θεό την απόκτηση ενός τέκνου. Να που ήρθε  όμως η ώρα και η προσευχή τους εισακούσθηκε. Η Παναγία ήταν νέα κορασίδα η δε Ελισάβετ σε βαθύτατο γήρας.
Μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια είναι το σκίρτημα του Ιωάννη, ως βρέφος. Στην συνάντηση της Παναγίας και της Ελισάβετ πρώτος ο Ιωάννης, με ένα σκίρτημα, χαράς και αγαλλιάσεως, χαιρετίζει τον Χριστό. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «εγένετο ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής». Αυτό το σκίρτημα είναι προάγγελος της αποστολής του Ιωάννη, στο να ετοιμάσει την οδό του Χριστού. Έτσι η κυοφορούσα Ελισάβετ αισθάνεται και νιώθει το σκίρτημα του Ιωάννου και αναφωνεί: «καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος ῾Αγίου ἡ ᾿Ελισάβετ  καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με;   ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: