Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Ο χρήστης κ. «βασίλειος Μαυρομιχάλης», φίλος στο facebook, δημοσίευσε νωρίτερα ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο από το βιβλίο «Ευεργετινός», που ξεσκεπάζει τα θαύματα των αιρετικών που γίνονται με τη βοήθεια του Διαβόλου! Έτσι εξηγούνται λοιπόν, και τα παπικά αγάλματα που περπατάνε, έτσι και το άγιο φως που πρώτοι το επινόησαν οι παπικοί, έτσι και η Μεγαλόχαρη της Τήνου –παπική και αυτή με τον κρίνο και το περιστέρι!

ΔΙΑΒΑΖΩ:
βασίλειος Μαυρομιχάλης
7 ώρες πριν
«Εις μίαν αγρυπνίαν ένας αδελφός είπεν εις τον Άγιον Παλάμωνα και εις τον μαθητήν του Παχώμιον: "Όποιος από ημάς έχει πίστιν εδώ θα την δείξη· να περπατήση επάνω εις τα αναμμένα κάρβουνα. Ο δε Άγιος τον επέπληξε διά την υπερηφανείαν του λέγοντας του ότι είναι πλάνη. Ο δε μη υπακούσας επάτησεν εις τα αναμμένα κάρβουνα. Συνεργεία δε του δαίμονος δεν έπαθε τίποτε, διότι το επέτρεψεν ο Θεός... Μετά από ολίγον όταν επρόκειτο να αναχωρήσει ο ξένος από το κελί του Αββά Παλάμωνος τους ειρωνευόταν λέγοντας. "Πού είναι η πίστις σας;"...
Άλλοτε πάλι κάποιο άλλοι αιρετικοί μοναχοί ήλθαν στο Μοναστήρι και παρεκάλεσαν τους Μοναχούς να μεταφέρουν στον Άγιο Παχώμιο τα εξής: Πείτε στον γέροντά σας εάν πράγματι είναι άνθρωπος του Θεού και τον ακούει ο Θεός να έλθει να περπατήσουμε επάνω στα ύδατα του ποταμού, ώστε να αντιληφθούν όλοι ποιος από όλους μας έχει αποκτήσει μεγαλύτερη παρρησία στον Θεό... Και φυσικά ο Άγιος Παχώμιος αρνήθηκε... Κατόπιν οι αδελφοί υπέβαλαν την κατωτέρω απορία προς τον όσιο Παχώμιον: Πώς λοιπόν είχον την τόλμην ενώ είναι αιρετικοί και ξένοι από την χάριν του Θεού να σε προσκαλέσουν εις τόσην υψηλήν δοκιμασίαν, την θαυματουργίαν αυτή; Και ο Αγιος Παχώμιος απήντησε: Ναι ακριβώς· το πρόβλημα αυτό το να ίδωμεν δηλαδή ποίος θα θαυματουργήση και να συμπεράνωμεν εξ’ αυτού την κρίσιν του Θεού είναι πρόβλημα αιρετικόν· δεν έχετε υπ’ όψιν σας το αποστολικό ρητόν που λέγει: "Κατά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτώ οργήν εν ημέρα οργής". (Ρωμ. β, 5). και ότι δι’ αυτό "παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν ποιείν τα μη καθήκοντα"; (Ρωμ. α, 28). Αυτοί κατά παραχώρησιν ίσως Θεού θα ηδύναντο να διέλθουν τον ποταμόν, ως δια ξηράς, διότι θα τούς εβοήθη ο διάβολος· και θα τούς εβοήθη δια να "δικαιώση" την πλάνην της ασεβείας των ενώπιον εκείνων όπου στηρίζονται εις τοιαύτα εξωτερικά κριτήρια. Με το γεγονός αυτό δε του θαύματος θα ενισχύετο η πίστις προς τούς αιρετικούς μερικών όπου έχουν ήδη απατηθή από τον διάβολον. Εις εμέ όμως δεν είναι αναγκαίον το θαύμα δια να πιστέψω...». 

(Ευεργετινός Τομ. Γ΄ σελ. 454-456).
https://www.facebook.com/elladapoyantisteketai/posts/1289575384472608

Δεν υπάρχουν σχόλια: