Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Παΐσιος: Να πώς ήταν «ντυμένος» ο Αδάμ…

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Pater Thanasis
6 ώρες πριν
Το πρώτο παιδί της ταπεινώσεως είναι η απλότητα.
Και όταν υπάρχη στον άνθρωπο απλότητα, υπάρχει και αγάπη, θυσία, καλοσύνη, φιλότιμο, ευλάβεια.
Ο απλός άνθρωπος έχει καθαρότητα ψυχής και μια απερίεργη εμπιστοσύνη στον Θεό.
Η απλότητα ήταν η κατάσταση του Αδάμ προ της πτώσεως,
που τα έβλεπε όλα αγνά και καθαρά, γιατί ήταν ντυμένος με τη Χάρη του Θεού.
Αγ. Παΐσιος

ΣΧΟΛΙΑ:
Panagiotis Michalopoulos 
Διαβάζω:
«Η απλότητα ήταν η κατάσταση του Αδάμ προ της πτώσεως, που τα έβλεπε όλα αγνά και καθαρά, γιατί ήταν ντυμένος με τη Χάρη του Θεού.» (Αγ. Παΐσιος)
Ερώτηση:
Πώς ήταν ντυμένος;

Χρήστος Κλητσινάρης 
Αγαπητέ Panagiotis Michalopoulos, 
την γνώμη μου θα σου πω, ο π. Θανάσης θα σου απαντήσει ως πιο αρμόδιος. 
Όχι με φθαρτά ρούχα, αυτά ήλθαν μετά την πτώση. 
Με φως ήταν ντυμένο το σώμα τους, αυτό ακριβώς που λέει ο Όσιος Παΐσιος "με την Χάρη του Θεού". 
Αυτή την θεοΰφαντη στολή χάσαμε με την πτώση και φορέσαμε "τους δερματίνους χιτώνας".
Ήταν κάτι σαν τα ρούχα του Χριστού στην Μεταμόρφωση επί του Όρους Θαβώρ "λίαν εξαστράπτοντα" κάτι φωτοειδές και αδιαπέραστο. 
Panagiotis Michalopoulos 
Ευχαριστώ φίλε Χρήστο, για την καλοσύνη σου να μου απαντήσεις. 
Αυτό με τιμά και με ευχαριστεί. 
Αλλά αυτό ακριβώς που λες -για τους δερμάτινους χιτώνες, νομίζω ότι το διάβασα εκεί στην ιστορία του Αδάμ. Κάπου λέει ότι ο ίδιος ο θεός τους έφτιαξε χιτώνες, εκεί στον παράδεισο, από γούνα αν θυμάμαι καλά, και τους έντυσε! 
Αν κάνω λάθος, παρακαλώ διορθώστε με. Ευχαριστώ!
Χρήστος Κλητσινάρης 
Panagiotis Michalopoulos,
Αυτοί οι δερμάτινοι χιτώνες κρύβουν μεγάλο μυστήριο. Άλλοι Πατέρες τους ερμηνεύουν ως "το περιβάλλον ημάς δέρμα" το οποίο αντικατέστησε το θεοειδές φως που μας κάλυπτε πρότερα και άλλοι Πατέρες τους ερμηνεύουν όπως ακριβώς το εννοούμε, δηλαδή χιτώνες από δέρματα ζώων. Εδώ το μυστήριο περιπλέκεται, φανερώνει ότι ο Θεός θυσίασε κάποιο ζώο για να φτιάξει τους χιτώνες. Αυτό η μυστηριώδη θυσία προαγγέλει μια μελλοντική Θυσία ανώτερη η οποία και θα περιβάλλει τον πεσόντα Αδάμ όχι με δέρματα ταύρων και μόσχων αλλά με την δόξα την Θεϊκή που έχασε. Είναι η Θυσία του Γολγοθά. [...] Αυτή η Θυσία Αίματος πέρασε μέσα από όλες τις γενεές και εκπληρώθηκε με τον σκληρότερο τρόπο στο Θείο Πρόσωπο του Αμνού του Θεού.
Panagiotis Michalopoulos 

ΔΙΑΒΑΖΩ:
(Γεν. 3:7-11)
καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ ἔῤῥαψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα.
Καὶ ἤκουσαν τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου.
καὶ ἐκάλεσε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν Ἀδὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀδάμ, ποῦ εἶ;
καὶ εἶπεν αὐτῷ· τῆς φωνῆς σου ἤκουσα περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ ἐκρύβην.
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός· τίς ἀνήγγειλέ σοι ὅτι γυμνὸς εἶ, εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν, ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔφαγες;
ΔΙΑΒΑΖΩ:
(Γεν. 3:20-21)
καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων.
Καὶ ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς.

Panagiotis Michalopoulos 
ΔΙΑΒΑΖΩ:
(Γεν.1:26,28,31)
καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς γῆς.
καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.
καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα ἕκτη.

Panagiotis Michalopoulos 

ΔΙΑΒΑΖΩ:
(Γεν. 2 : 25)
«καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.»
1. Από την ανάγνωση των σχετικών εδάφιων, δεν βλέπουμε πουθενά να έχουν κάποια θεϊκή ενδυμασία αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι. 


Panagiotis Michalopoulos 
2. Και μιλάμε αρχικά για τον πρώτο άνθρωπο τον Αδάμ, που σημαίνει χοϊκός, χωματένιος, από τον τρόπο που πλάστηκε.
Βλέπουμε ότι η γη είναι ακόμα σε άγρια κατάσταση, και για να τον προστατεύει ο θεός, του έφτιαξε και έναν κήπο, ένα παράδεισο και τον έβαλε εκεί. Και για να μην είναι μόνος, του έδωσε και μια γυναίκα που την έπλασε με ένα από τα πλευρά του. Για συντροφιά -αρχικά, αλλά και για ότι άλλο (φυσικό – φυσιολογικό) ήθελε προκύψει, δεδομένης της διαφοράς φύλου. 

Panagiotis Michalopoulos
3. Βέβαια, ο σκοπός ήταν να αυξηθούν και να πληθύνουν και αυτοί, όπως γινόταν και στην υπόλοιπη Δημιουργία των φυτών και των ζώων, και να γεμίσουν την γη, με τα παιδιά τους… Ο Αδάμ, και η ανώνυμη ακόμα γυναίκα του. 
Panagiotis Michalopoulos 
4. Ωστόσο στον παράδεισο δεν έχουμε τεκνοποιία! Γιατί άραγε; Μήπως ο καρπός της παρακοής, ήταν ένας απαγορευμένος τρόπος σεξουαλικότητας; Μια διαστροφή, ή μια πονηρή μέθοδος αντισύλληψης; Για αυτό και μετά την παρακοή, έσπευσαν και σκέπασαν τα γεννητικά τους όργανα με τα φύλλα της συκιάς; Αυτή δε και μόνο η «συκιά» παραπέμπει και σε έναν άλλον διάβολο… Στο φίδι – συκιά! Σε αυτό που πρώτα έπεισε τη γυναίκα στο να μην ενδώσει σε σχετική για τεκνοποίηση θέληση του Αδάμ. Το έκανε εκείνη με το «φίδι», δίδαξε και τον Αδάμ να την μιμηθεί; Δεν αποκλείεται τότε, και εκείνα τα δέρματα των πρώτων χιτώνων τους, να τα έλαβε ο θεός από τα ζώα με τα οποία αμάρτησαν! 
Panagiotis Michalopoulos 
5. Όταν λοιπόν έγινε ό,τι έγινε, έχασαν την αθωότητα τους, με το «παρά φύσιν», και κατάλαβαν πόσο χαμηλά έπεσαν, πόσο γυμνοί είναι ηθικά.
Και τότε σωφρονισμένοι και ντυμένοι, ξεκινούν μια καινούρια –φυσιολογική γενετικά ζωή. Τότε για πρώτη φορά ο Αδάμ αποκαλεί "Ζωή", τη γυναίκα του, διότι βλέπει ότι με αυτήν θα γεμίσει με ζωή ανθρώπινη, όλη η γη. Μετά το μάθημα που έγινε και πάθημα διότι όλα αυτά πια θα τα έκαναν έκτος παραδείσου! 

Panagiotis Michalopoulos 
6. Στη γη την αγρία! Με πρώτη αγριότητα τον φόνο τον αδελφικό. Που δεν θα έγινε αμέσως, που δεν θα έγινε από τα πρώτα τους παιδιά, αφού στο μεταξύ -το πρώτο ζευγάρι, θα είχαν αποκτήσει πολλά παιδιά, πολλά εγγόνια και δισέγγονα και τρισέγγονα…
Κάποιο δε κορίτσι από αυτά τα μακρινά τα τρισέγγονα, θα βρήκε και παντρεύτηκε μετά το φόνο και ο Κάιν, φεύγοντας από το πατρικό του… Και πήρε -εκεί που πήγε, μια γυναίκα και έκανε μια ολόκληρη πόλη, μια δική του φυλή, με τα παιδιά του και με τους συγγενείς της!


Χρήστος Κλητσινάρης 
Έχεις δρόμο μεγάλο αδελφέ μου να κάνεις και βαρύ το φορτίο της λογικής μας. 

Panagiotis Michalopoulos
Χρήστος Κλητσινάρης 
Αμήν αδελφέ μου Παναγιώτη.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=262765294172240&set=a.113586899090081.1073741828.100013163130697&type=3&theater

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στη Γένεση (3.21) λέγει, ότι "Ο Κύριος ο Θεός έφτιαξε για τον Αδάμ και τη γυναίκα του δερμάτινους χιτώνες και τους έντυσε".

ΙΚ

P. MICHALOPOULOS είπε...

ΔΙΑΒΑΖΩ:
(Γεν. 3:7-11)
καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ ἔῤῥαψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα.
Καὶ ἤκουσαν τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου.
καὶ ἐκάλεσε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν Ἀδὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀδάμ, ποῦ εἶ;
καὶ εἶπεν αὐτῷ· τῆς φωνῆς σου ἤκουσα περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ ἐκρύβην.
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός· τίς ἀνήγγειλέ σοι ὅτι γυμνὸς εἶ, εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν, ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔφαγες;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
(Γεν. 3:20-21)
καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων.
Καὶ ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς.


P. MICHALOPOULOS είπε...

ΔΙΑΒΑΖΩ:
(Γεν.1:26,28,31)
καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς γῆς.
καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.
καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα ἕκτη.