Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Έλαβα μια επιστολή του κ. Ιωάννη Καρδάση, με θέμα τις εικόνες και την εικονομαχία. (ποία η θέση του αγίου Νεκταρίου;)

Αγαπητέ Παναγιώτη

Πολλές ευχές για χρόνια καλά και ευλογημένα


Σχετικά με το θέμα των εικόνων, βαρύνουσα είναι η γνώμη του αγίου Νεκταρίου, ο οποίος, αν και είναι παράξενο, είναι υπέρ της εικονομαχίας, την οποίαν μάλιστα ονομάζει Μεταρρύθμιση. Έτσι καταγράφει στο βιβλίο του: "Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι" τα κάτωθι:

"Η άμεσος προς τους αγίους λατρεία επεσκίασεν επί τέλους το προς το υπέρτατον Ον αίσθημα, και δια των ατοπημάτων τα οποία παρεισέφρησαν κατ’ ολίγον ένεκα τούτου η θρησκεία εφθείρετο οσημέραι και η Κοινωνία καθόλου περιέπιπτεν επί μάλλον εις ποικίλην υλικήν, ηθικήν και διανοητικήν έκλυσιν, εις την οποίαν συνετέλεσεν η του έθνους ημών αργία, ένεκα της καθ’ όλον το έτος μεγάλης πληθύος των δεσποτικών, των θεομητορικών εορτών, των εορτών των μεγάλων αγίων, και των πανηγύρεων, καθ’ ας πάσαι αι κοινωνικαί τάξεις ανεξαιρέτως απησχολούντο". (Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι, σελ. 177)

"Η μεταρρύθμιση (δηλ. η εικονομαχία) επέβαλλε χείρα τολμηρά επί πάντα τα ελαττώματα (της Εκκλησίας;) ….. επιχειρήσασα την καθαίρεση των εικόνων….. "(ως ανωτέρω, σελ. 179).
"Η άμεση λατρεία των αγίων έφθειρε τη θρησκεία" (ως ανωτέρω, σελ. 177).
"Την μεταρρύθμιση ζητούσαν οι πιο νοήμονες τάξεις της Κοινωνίας και την απέκρουαν οι διανοητικώς κατώτερες τάξεις" (ως ανωτέρω, σελ. 179-180).
"Πολλοί ευσεβείς Βασιλείς και αληθινοί Κληρικοί επεσήμαναν τις καταχρήσεις κατά της θρησκείας και της υπερβολικής ανάπτυξης των εκκλησιαστικών τύπων" (ως ανωτέρω, σελ. 178).
"Η προσωνυμία «Κοπρώνυμος» για τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε΄ αποτελεί ύβρη και δεινότατη συκοφαντία και δείχνει τη μανία των αντιπάλων της Μεταρρύθμισης" (ως ανωτέρω, σελ. 186).
Η Σύνοδος του 754 (η καταδικασθείσα από την Ζ΄ Οικουμενική) για την καθαίρεση των εικόνων αναφέρεται ως Οικουμενική και οι μετασχόντες αποκαλούνται Πατέρες (ως ανωτέρω, σελ. 188).
"Ακραίες ενέργειες των εικονομάχων, παρ’ όλον ότι εμφορούντο από αγαθές προθέσεις" (ως ανωτέρω, σελ. 190).
Καταγγελίες κατά του Θεοδώρου Στουδίτη για παποδουλεία, προδοσία εθνικών συμφερόντων, ιεροκρύφιες ενέργειες, βία κατά των αντιπάλων κ.λπ. (ως ανωτέρω, σελ. 204-205).

Καλόν είναι να προσκυνούμε τα λείψανα του αγίου Νεκταρίου, αλλά ακόμη καλύτερα είναι να γνωρίζουμε το έργο του, το οποίον όμως επιμελώς αποκρύπτεται.

Φιλικά
ΙΚ

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

«…Η προσκύνησις των εικόνων είχε καταντήσει κατά τον Η΄αιώνα ένεκα αμαθείας του όχλου παρά πολλοίς εξ αυτού εις αληθή εικονολατρείαν και υπέθαλπε τας δεισιδαι-μονίας αυτού. Τοιαύται δεισιδαιμονίαι μαρτυρούνται πολλαί υπό των συγχρόνων συγγραφέων. Τινές λ.χ. εξέλεγον αναδόχους εικόνας! Άλλοι αποξέοντες την βαφήν των εικόνων, εγκατεμίγνυον αυτήν μετά του ιερού άρτου και οίνου της ευχαριστίας. Άλλοι επέθετον τον ιερόν άρτον επί των χειρών εικονιζομένου αγίου και εκείθεν μετελάμβανον αυτού!!! Άλλοι, αποβάλλοντες πάσαν ελπίδαν προς τον Θεόν, μόνον από των εικόνων εξήρτων πάσαν ελπίδαν και εν γένει ως θεούς τινάς εθεώρουν αυτάς! Τούτον, προυκάλεσεν εν τη εκκλησία τάσίν τινα κατά των εικόνων. Ένεκα της καταχρήσεως ηγέρθη αποστροφή προς την εν γένει χρήσιν αυτών… Εις την μερίδαν ταύτην (των εικονομάχων) την οποίαν απετέλουν επίσκοποι, ανώτεροι κληρικοί και στρατιωτικοί, ανήκε και ο τολμηρός αυτοκράτων Λέων ο Ίσαυρος. Θέλων δε να θέσει τέρμα εις τας εκ της προσκυνήσεως των εικόνων δεισιδαιμονίας, απαγόρευσε να αποδίδηται οιαδήποτε τιμή εις αυτάς (726 μ.Χ.) απαιτήσας να υψωθώσιν εν τοις εικονοστασίοις ούτως, ώστε να μη δύναται ο λαός να ασπάζηται αυτάς. Οργισθείς δε ένεκα της αντιστάσεως ήν εύρε, διέταξε βραδύτερον την από των εκκλησιών αποβολήν και καταστροφήν αυτών (730 μ.Χ.)... Τινές των ιστορικών ημετέρων και ξένων, αποδίδουσι εις τους εικονομάχους την πρόθεσιν ου μόνον να καταργήσωσι την προσκύνησιν των εικόνων, αλλά και να πραγματοποιήσωσι γενικότερον σχέδιον δήθεν ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ της εκκλησιαστικής, πολιτικής και κοινωνικής καταστάσεως των χρόνων των. Θέλοντες εν γένει να καταπολεμήσωσι την δεισιδαιμονίαν και θεοβλάβειαν, ήτις έβλαπτε κυρίως το κράτος, ήσαν υπέρ του περιορισμού των μοναστηρίων και υπέρ της ελαττώσεως του αριθμού των μοναχών, ήθελον δε την εκλαϊκευσιν της εκπαιδεύσεως, ήτις ήτο εις χείρας των μοναχών, και την κατάργησιν των ευνούχων και των δουλοπαροίκων και άλλων κακών…»
Εκκλησιαστική Ιστορία Διομήδους Κυριακού (Άθήνα 1898) Τόμος 1 σελ. 336

«…Στην εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδο του 754 που έμελλε να είναι Οικουμενική, συμμετείχαν περίπου 338 επίσκοποι. Ο μεγάλος αριθμός αυτός επισκόπων δείχνει ότι και μεταξύ των επισκόπων πολλοί ήταν κατά της χρήσεως των εικόνων. Στην εικονομαχική αυτή σύνοδο, πρόεδρος εγένετο ο Εφέσου Θεοδόσιος έλειπαν όμως οι άλλοι Πατριάρχαι της Ανατολής, που ανήκαν στην αντίπαλη μερίδα. Σημειωτέον δε, ότι, ούτε η σύνοδος αύτη, ούτε εν γένει οι εικονομάχοι, εννόουν να προσβάλουν την τιμή των αγίων καθ’εαυτήν και την επίκλησιν αυτών, ήθελον δε μόνο των εικόνων την τιμήν και την προσκύνησιν να κωλύσωσιν, διότι ενόμιζον ότι αύτη ήγεν εις ειδωλολατρείαν. Αι αποφάσεις της Συνόδου ήγειραν την αγανάκτησιν του λαού, οι μοναχοί δε, ών τα μοναστήρια ήσαν τα εργαστήρια των εικόνων, ετέθησαν επί κεφαλής της μερίδους του λαού, ήτις υποστηριζομένη και υπό του επισκόπου Ρώμης εν τω δικαίω αυτής, υπερήσπιζε διά στάσεων τας εικόνας. Ο Κωνσταντίνος, εσκέπτετο επί τέλους να εκτείνη την ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΝ μέχρις απαγορεύσεως και αυτής της τιμής των αγίων και της επικλήσεως αυτών. Εν γένει ήτο εν τω πολέμω και της τιμής των εικόνων και των αγίων τολμηρότερος του Λέοντος. Εκάλει τον σύλλογον των αγίων χριστιανικόν μυθολογικόν Όλυμπον, απηγόρευσε παν είδος εκδηλώσεως σεβασμού προς αυτούς και επέταξε να καλώσι την μητέρα του Κυρίου Χριστοτόκον και ουχί Θεοτόκον …»
(Εκκλησιαστική Ιστορία Διομήδους Κυριακού Αθήνα 1898, Τόμος 1 σελ. 337 –338)

P. MICHALOPOULOS είπε...

Σας ευχαριστούμε θερμά, φίλτατε «Επισκέπτη» μας, για το τόσο κατατοπιστικό σχόλιο σας!
Και βέβαια, δεν ήταν «δήθεν» οι μεταρρυθμίσεις που αναφέρει η εκκλησιαστική ιστορία (σελ. 336) που μας περιγράψατε.
Όλες δε οι μεταρρυθμίσεις που αναφέρονται στη συνέχεια (σελ. 337 –338), μακάρι να είχαν τελεστεί και να είχαν επικρατήσει μέχρι σήμερα! Ακόμα και για το «Χριστοτόκος», αντί για το «Θεοτόκος»!
Δεν έγινε αυτό, και να που σήμερα έχουμε μια «δήθεν» εκκλησία, και εκκλησία πραγματική δεν έχουμε!
Έχει λοιπόν δίκιο ΚΑΙ ο Άγιος Νεκτάριος, αλλά… ΚΑΙ ο κύριος Καρδάσης μας!
Χαίρετε! Καληνύχτα σας -εκεί που είστε, και καλό σας ξημέρωμα! :-)

Ανώνυμος είπε...

Όντως άγιε κύριε Παναγιώτη μας, δίκιο έχει ο άγιος κύριος Ιωάννης Κ. μας, κι εσείς έχετε δίκιο, συμφωνώ, το "δήθεν" είναι του ιστορικού, που κακώς παίρνει θέση, αλλά ως τις μέρες που τα έγραφε επικρατούν οι νικητές εικονολάτρες, θα του στοίχιζε καμμιά απόλυση αν δεν έβαζε το δήθεν, το οποίο παρακάτω το εξηγεί: Διότι, λέει, δεν ήταν μόνον οι ευσεβείς μεταρρυθμισταί αλλά ήταν και οι δραστικότεροι κρατικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί ομοϊδεάτες, που εκείνοι για σωτηρία του Κράτους από τη χλιδή, τις αέναες εορτές και τα αέναα πανηγύρια, την σωτηρία των νέων από την αποκλειστικότητα της εκπαίδευσης από τους καλόγερους και την αύξηση του αριθμού των νέων και νεανίδων που μαντρωνόταν σε μονές, κ.λπ. κ.λπ. άρχισαν αντίποινα σε όσους επέμεναν να είναι εικονολάτρες, λειψανολάτρες κ.λπ. και προέβαιναν σε ρινοτομές, δημόσια παρέλαση μοναχών (συνοδευόμενος έκαστος από μια γυναίκα ως εξευτελισμό), απόπειρα κλεισίματος μονών κ.λπ. Αλλά, ... θυμάστε πώς αντέδρασαν οι Εφέσιοι τεχνίτες των ναϊσκων της Αρτέμιδας που θα έχαναν τις απολαβές τους αν επικρατούσε ο Χριστιανισμός; Έκαναν διαδηλώσεις και λύντσαραν τους χριστιανούς φωνάζοντας "μεγάλη η Άρτεμις των Εφφεσίων". Εύκολο ήταν να τα βάλει κανείς μετά από μερικούς αιώνες με εργαστήρια αγιογραφιών που ήταν στις μονές, τους τόπους φύλαξης και προσκύνησης λειψάνων (όχι με το αζημίωτο, υποθέτω), τους θαυματοποιούς και ψευτομάντεις που υπέβαλαν τους αθώους πιστούς ώστε να κάμωσιν "υπακοήν στον γέροντα"; Αν τότε ήταν δύσκολο, στις μέρες μας, αντίστοιχα, είναι ακατόρθωτο... διότι και η κοσμική εξουσία και η επίσημη εκκλησιαστική εξουσία είναι με τους θαυματολάτρες και τους γέροντες που, μερικοί και χρησιμοποιώντας ίσως το μυστήριο της εξομολογήσεως, έχουν υποβάλει τα "ευσεβή" πλήθη σε τυφλή υπακοή.

Επισκέπτης

P. MICHALOPOULOS είπε...

ΚΑΤΑΛΑΒΑ, ΦΙΛΤΑΤΕ !